Lena Jadekrantz

Hållbart för dig!
Det skrevs historia år 2015, då alla länder i världen beslutade om 17 globala mål för världen. Att alla länder ska tillsammans nu jobba... ja, USA vet jag inte... för målen ska uppnås till år 2030. Det handlar om ekonomisk-,  social, och miljömässig hållbar utveckling. Vi är alla ansvariga och delaktiga i detta.
Som jag förstår så syftar målen bl a till att få slut på extrem fattigdom, att bekämpa ojämställdhet och orättvisa samt att vi måste åtgärda den pågående klimatförändringen. Detta kräver insatser på många områden för att nå ett hållbart samhälle. Många problem finns ju just nu... och vi människor har skapat detta själv. Hur kan vi förbättra? Hur kan vi eliminera risker? Var börjar vi? Var börjar du?
Här nedanför finns en kort sammanfattning av de tre områdena:

Ekologisk hållbarhet
Detta begrepp är det område som lägger ramarna för de två andra hållbarhetskomponenterna, dvs social och ekonomisk hållbarhet. Den ekologiska hållbarheten är alltså det övergripande, dvs jordens ekosystem och hur vi långsiktigt kan behålla detta. Vi har ju skapat nuvarande förutsättningar, som vi behöver förädla till det bättre för att nuvarande negativa utveckling ska stanna upp och gå åt rätt håll. Det handlar om mat, energi, rent vatten, klimatreglering mm... för alla. Den svenska regeringen har tagit fram de sk miljömålsystem som består av:

Ett generationsmål: är ett inriktningsmål för miljöpolitik och miljöarbete på alla nivåer i samhället och syftar till att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska finnas på plats inom en generation.

Sexton miljökvalitetsmål: beskriver det hållbara tillståndet i miljön som miljöarbetet ska leda till.

Tjugofyra etappmål: brukar kallas för ”steg på vägen” för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål.

Social hållbarhet
Detta begrepp handlar om människornas förutsättningar och livsbetingelser i samhället, ex hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa, maktutövning mm... men även möjligheter till att förbättra detta samt hur vi fördelar det mellan människor. FN´s globala mål om mänskliga rättihgeter ligger till grund för detta begrepp.

Ekonomisk hållbarhet
Detta begrepp är verktyet för att uppnå det ekologiska och sociala hållbarheten... på ett positivt sätt... dvs inte påverka den negativt. Man kan även se på den ekonomiska hållbarheten som att det likställs med ekonomiskt tillväxt... och att det är legitimt att det sker på bekostnad av de två andra hållbarhetskomponenterna.
Man pratar om både "grön tillväxt" och "grön ekonomi", det känner vi nog alla till. Det förstnämna handlar om satsningar inom ex miljöteknik, driva på ekonomiska utveckling och öka handlingsutrymme för hållbarhet på alla plan. Den sistnämna är ekonomiskt system som ska förbättra människans livsbetingelser (social hållbarhet) samtidigt som miljörisker och de ekologiska belastningarna minskar (ekologisk hållbarhet), ex låga kolutsläpp, utnyttja resurser effektivt och framförallt vare inkluderande.

Vem har uppdraget?
Förutom du själv och många andra,,, så har Regeringen giviit samordningsuppdraget till Naturvårdsverket. Uppdrag finns åt alla håll. Vi måste samla oss och ta krafttag.

 
 
Modeller för detta
Det finns två sätt att beskriva dessa modeller, dels via ett Venndiagram och dels i form av en hierarki. I den första modellen framgår att centrum i ringarna ger den hållbara utveckling som eftersträvas. Storleken på denna yta beror på vilka insatser som görs. I den andra modellen visar man på att den ekologiska hållbarheten är grundläggande för de två övriga, dvs social och ekonomisk hållbarhet. Det är dock viktigt att lyfta fram att alla tre dimensioner behöver varandra. 
 
Hur gör vi här och nu?
Jag har funderat på hur det i vår allas vardag går att jobba efter detta? På din arbetsplats, i ditt hem, i dig själv.
Social hållbarhet handlar om allt från vår arbetsplats, hållbart ledarskap, hållbara anställningar, utveckling av varje individ. Men även hur vi behandlar oss själv och andra. Finns det kränkande miljö, så att vi inte orkar tänka på hållbarhet öht? Att vi fastnat i en negativ loop på jobbet? Hur satsar vi på oss själva, vilka insatser är du själv beredd att göra? Satsar någon på dig... du själv kanske? Vad krävs för att det ska bli bättre miljö för dig... inre som yttre miljö?
Ekonomisk hållbarhet i form av hur vi använder våra resurser på bästa tänkbara sätt, ex val av transportsätt. Ska kronan bestämma eller hur mycket vi påverkar miljön åt det positiva hållet? Hur mycket tid sparar vi?  Hur effektiva ska vi tillåtas vara... så att vi tappar återhämtning, stressnivån ökar, familjetid och träningstid minskar? Det är lätt att kronan får bestämma. Men är det rätt, vilka konskevenser är dui beredda att ta... för att uppnå bl a dessa miljömål men även dina egna mål?
Ekologisk hållbarhet i vardagen, funkar säkert hemma. Men hur är det på ditt arbete? Källsorterar du? Åker du allmänna transportmedel till och från jobbet? Vilken insats är du beredd att göra? Hur ofta flyger du utomlands? Köper du kläder på second hand? Ja vad bidrar du med?
Ja, jag tror att dessa modeller även gå att översätta till en mikronivå.
Vad tror du?