Lena Jadekrantz

Med... Arbeta (2)

Med...arbetar... skap  handlar enligt Stefan Tengblad "om frihet att handla utifrån hur den anställde uppfattar en situation utan att fråga en överordnad... dock under förutsättning att handlingen ligger i linje med organisationens övergripande regler och målsättningar".

Stefan Tengblad är professor vid Högskolan i Skövde och är bl a författare till "Medarbetarskap - från ord till handling" samt till "The work of Managers". Stefan har även skrivit rapporten "Medarbetarskap på 60 minuter", där han bl a beskriver skillnad mellan medarbetare som tar mer ansvar... är mer engagerade och kunniga än andra...  om medarbetare som har en sämre chef än de förtjänar... om chefer som har sämre medarbetare än vad de förtjänar". Intressant läsning!

Det jag vill lyfta här på bloggen är medarbetarskapshjulet... ja, jag vet... det är ett långt ord :) Det är ett beskrivande teoretiskt hjul över medarbetarskap. Det är Tengblad m fl som har jobbat fram detta hjul och är tänkt att ses som en process, där de olika begreppen dels har olika definitioner och dels ger energi till varandra. En återkommande process som inte kommer i rullning om inte medarbetarna själva vill det. Ja, hjulet är en beskrivning av ett idealtillstånd som kan stödja en positiv arbetsplatsutveckling. Fyra samverkande begreppspar redovisas i hjulet.

Medarbetarskapshjulet (Hällsten och Tengblad 2006)
 

Förtroende och öppenhet
För att detta område ska fungera är dialogen viktig... både mellan medarbetarna och mellan medarbetare och chef. Yes, kommunikation och bra handlingar är viktigt. Det är också en indikation på öppenheten i dialogen mellan chefer och medarbetare... men också hur meningsskiljaktigheter hanteras och respekteras. Det handlar även om hur ledning kommunicerar till organisationen. Fundera gärna på ditt behov av kontroll och bevakning.

Gemenskap och samarbete
Detta område stimuleras av att medarbetarna träffas regelbundet för olika sociala aktiviteter. Aktiviteter som skapar gemenskap, tillhörighet och trivsel. Det handlar om alla medarbetare...  inte att några mindre grupperingar genomför dessa aktiviteter för sig själva. Det handlar även om samarbetsförmågan på avdelningen/gruppen och hur kompetenser kompletteras och tillvaratas... hmmm ständig kompetensutveckling är viktigt. Ja, det tar tid att goda samarbetsmönster växer fram... tiden... ja tiden måste få ha sitt.

Engagemang och meningsfullhet
Detta område handlar om i vilken utsträckning medarbetare upplever sina arbetsuppgifter som meningsfulla. Det är också ett mått på det engagemang medarbetaren upplever för sina egna arbetsuppgifter, men också inför organisationens verksamhet. Fundera gärna på vad som engagerar dig... vad är meningsfullt för dig... hur kan du kommunicera det..?

Ansvarstagande och initiativförmåga 
I detta området handlar det om i vilken grad medarbetare tar ansvar för sitt eget arbete och hur det utförs. Med det handlar också om hur engagerad medarbetare och arbetsgrupp är i verksamhetsutvecklande åtgärder. Men allra viktigast är det att det ska finnas en balans mellan det egna välbefinnandet och det ansvar som medarbetaren har mot arbetsgivaren. Är ansvar en viktig drivkraft för dig? Fundera gänra på vad just du tar ansvar för och hur du väljer att göra det.

När du reflekterar över ovanstående områden, ser du kanske var det brister på din avdelning eller i din arbetsgrupp? 
Att vara delaktig i formandet av medarbetarskapet är något som är en ständig process. Vad bidrar du med?